Jaarrekening 2018

Onderwijs

Onderwijs

Doel van dit programma is het ‘op afstand’ bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs, het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen en de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Openbaar basisonderwijs
Sinds 2005 berust het bestuur van de openbare basisscholen in vier gemeenten, waaronder Bloemendaal, bij een zelfstandig schoolbestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland (STOPOZ).

De toezichthoudende taken berusten sinds juli 2016 bij een raad van toezicht. De verantwoordelijkheid van de gemeente(raad) voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs

Huisvesting
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een aantal voorzieningen in de huisvesting, met als belangrijkste nieuwbouw en uitbreiding.

Ondersteuning scholen en leerlingen
Op basis van wetgeving, maar ook op basis van eigen, gemeentelijk beleid ondersteunen we directies/scholen en leerlingen. We vinden het belangrijk dat onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen, dat leerlingen in staat worden gesteld zoveel als mogelijk de school van hun keuze te bezoeken en dat vroeg- en voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk wordt voorkomen.        

We willen de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren en de kwaliteit van peuterspeelzalen handhaven of te verbeteren.

ga terug