Jaarrekening 2018

Lokale heffingen

1.2 Lokale heffingen

Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid en de ontvangen en verantwoorde lokale heffingen in 2018 alsmede in de totale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de begroting van de gemeente Bloemendaal.

Doelstelling
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente binnen de vastgestelde regelgeving verwerven van eigen middelen uit belastingen en overige heffingen ter dekking van algemene en specifieke uitgaven voor de uitvoering van gemeentelijke taken.

Wettelijk kader
In artikel 216 en volgende van de Gemeentewet is de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en heffingen geregeld. Naast de in de Gemeentewet benoemde lokale heffingen  bieden ook bijzondere wetten de mogelijkheid tot het opleggen van gemeentelijke heffingen, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Legitimatie (invoering, wijziging of intrekking) van lokale heffingen geschiedt op basis van door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordeningen.
Het totale pakket van gemeentelijke heffingen bestaat op dit moment uit negen verschillende belastingen/heffingen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van de in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks door de raad uiterlijk in de maand december voor het eerstvolgende belastingjaar vastgesteld.
Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad voor het heffen van belastingen en rechten in 2018 de volgende verordeningen vastgesteld:
* Verordening onroerende-zaakbelastingen Bloemendaal 2018;
* Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2018;
* Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2018;
* Verordening rioolheffing Bloemendaal 2018;
* Verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2018;
* Verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2018;
* Verordening precariobelasting Bloemendaal 2018;
* Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2018;
* Legesverordening Bloemendaal 2018.

Bij de heffingen is een onderscheid tussen belastingen en retributies.

Belastingen
Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft getroffen. Er is sprake van autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.

Retributies
Retributies hebben wel een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals de reinigingsdienst, rioleringen, begraafplaats en vergunningen/leges. Dat geld bestemt de gemeente uitsluitend voor die doelen. Bij de retributies mogen de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (maximaal kostendekkende tarieven).

Uitvoering
De aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden via een gecombineerd biljet opgelegd. Deze aanslagoplegging en de daaraan gekoppelde invordering wordt namens de gemeente verzorgd door de gemeenschappelijke regeling ‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’ (GBKZ). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgde in 2018 ook de heffing en invordering voor de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Per 1 januari 2019 maakt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen deel meer uit van de gemeenschappelijke regeling in verband met de gemeentelijke herindeling met de gemeente Haarlemmermeer. Wanneer een belastingplichtige er voor kiest gebruik te maken van automatische incasso dan kan de gecombineerde aanslag in zeven termijnen worden voldaan. Is er geen sprake van automatische incasso, dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn. De heffing en invordering van de grafrechten wordt door de gemeente Bloemendaal zelf verzorgd.

Ontwikkelingen
De lokale heffingen vormen naast de Algemene Uitkering van het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2018 bestaat uit onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Precariobelasting
Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om precario op netwerken af te schaffen, daarbij geldt een overgangstermijn van 5 jaar. Onder de overgangsregeling kan de gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten tot en met 2021 nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Gevolg is dat vanaf 2022 bij de gemeente Bloemendaal een substantieel deel ad € 756.537 van de begroting wegvalt. Op aanbeveling van de Provincie Noord-Holland wordt de opbrengst vanaf begrotingsjaar 2019 als incidenteel gelabeld. Om de wegvallende inkomsten op te vangen heeft de raad besloten de onroerende zaakbelastingen te verhogen. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.

ga terug