Jaarrekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Kengetallen

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet de gemeente Bloemendaal voor de kengetallen solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte niet aan de normen die de gemeenteraad stelt.
Ondanks een afname van de schuldpositie is het eigen vermogen ten opzichte van de totale balanspositie gedaald in combinatie met een, na eliminatie van de incidentele effecten, negatief jaarrekeningresultaat. De financiële positie is redelijk te noemen met daarbij de aantekening, dat het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente ook voor de komende jaren aandacht vraagt om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Normering raad

Netto schuldquote

54,89%

66,56%

57,98%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

54,44%

66,08%

57,28%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

41,74%

37,62%

40,95%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

2,32%

0,51%

-0,24%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

0,00%

0,00%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

166,66%

171,22%

170,88%

Hoger dan 105%