Jaarrekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Bloemendaal bestaat uit het geheel van middelen, die de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit 

- Bufferreserve

1.544.580

- Flexibele algemene reserve

14.365.955

- Reserve afbouw schulden

4.867.023

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

20.777.558

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. Dit betreft de flexibele algemene reserve en de bufferreserve. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee, omdat de onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op de dekking van kosten in meerjarenperspectief. Ook worden de stille reserves buiten beschouwing gelaten. Ter indicatie is wel een "ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief stille reserves opgenomen".

Beschikbare structurele weerstandscapaciteit 

- OZB woningen 5% boven macronorm

301.831

- Onvoorzien

50.000

- Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)

1.382.280

Totaal

1.734.111

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen, die permanent (jaarlijks in meerjaren-perspectief) ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Mogelijkheden zijn om de OZB te verhogen, de post onvoorzien alsmede 3% op de lasten te bezuinigen. Dat laatste zal naar verwachting gevolgen hebben voor de dienstverlening en het voorzieningenniveau.