Jaarrekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

De berekening is conform de nota Weerstandsvermogen 2015.

Een gemeente is vrij zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen voor de wijze waarop het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om dit te doen is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld ‘en’ hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van de structurele beïnvloedbare lasten als uitgangspunt genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek.

De onderscheiden risico’s worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen ‘hoog’, ‘midden’ of ‘laag’. De inschatting hangt vooral samen met de mate waarin het risico zich voor kan doen.
Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico’s uit de klasse ‘hoog’ rekening gehouden met 60% van de geschatte financiële gevolgen. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s. Voor de dekking van structurele risico’s is veelal een structurele aanpassing binnen de exploitatie nodig. Voor incidentele risico’s kan het vermogen (reserves) ingezet worden.

Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een reële inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een samenvatting te zien van de inventarisatie van de risico’s, die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en een financieel gevolg kunnen hebben.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Maximaal risico

Kans 

Incidenteel risico

Structureel risico

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

PM

2. Mogelijke tegenvallers outsourcing GRIT

PM

3. Grondexploitatie Vijverpark Overveen

96.500

hoog

96.500

0

4. Grondexploitatie Haringbuys

87.600

hoog

87.600

0

5. Mogelijk nieuwe ronde herverdeling gemeentefonds

PM

6. Tegenvaller Algemene Uitkering a.g.v. onderuitputting uitgaven Rijk

101.500

hoog

60%

60.900

7. Rechtszaak Liander tegen aanslag percariobelasting op electriciteitskabels

PM

8. Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingen vervoer, Paswerk). Voor inschatting van het structurele risico wordt 10% van de lasten sociaal domein berekend.

500.000

hoog

60%

300.000

9. Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

500.000

midden

30%

150.000

10. Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)

laag

1.382.280

 Totaal

1.285.600

1.716.380

300.000

Hieronder worden de risico's nader toegelicht.

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Impact

PM

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.

2. Mogelijke tegenvallers outsourcing GRIT

Omschrijving

Tegenvallers bij GRIT a.g.v. outsourcing

Impact

PM

GRIT is de lichte gemeenschappelijke regeling, die voor Heemstede en Bloemendaal het IT beheer uitvoert. Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde Gateway review is besloten het door GRIT uitgevoerde beheer van onze ICT systemen te outsourcen naar een externe partij. De Europese aanbesteding voor de outsourcing van ICT beheertaken is in 2018 gestart en de definitieve gunning wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019. Met de outsourcing verandert de GRIT van een beheersorganisatie naar een regie-organisatie. Tijdens de transitiefase kunnen de kosten hoger uitkomen dan verwacht.

3. Grondexploitatie Vijverpark Overveen

Omschrijving

Grondexploitatie Vijverpark Overveen

Impact

€ 96.500

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert risico voor claims planschade. Het bedrag is overgenomen uit de grondexploitatie.

4. Grondexploitatie Haringbuys

Omschrijving

Grondexploitatie Haringbuys

Impact

€ 87.600

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert risico voor claims planschade. Het bedrag is overgenomen uit de grondexploitatie.

5. Mogelijke nieuwe ronde herverdeling gemeentefonds

Omschrijving

Herverdeling Gemeentefonds

Impact

PM

De effecten van een andere verdeling van de Algemene Uitkering Gemeentefonds kunnen voordelig of nadelig zijn voor de gemeente Bloemendaal.

6. Tegenvaller Algemene Uitkering a.g.v. onderuitputting uitgaven Rijk

Omschrijving

Lagere uitkering Algemene Uitkering in 2018

Impact

€ 101.500

De eventuele gevolgen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven via de trap-op-trap-af systematiek die bekend worden na de septembercirculaire vinden pas doorvertaling in het accres nadat de jaarcijfers zijn opgemaakt en mogen niet in de verantwoording van het betreffende uitkeringsjaar worden opgenomen. Dit kan substantiële zowel negatieve als positieve financiële effecten hebben. Voor 2018 wordt door een verwachte onder uitputting op de rijksbegroting een incidentele tegenvaller verwacht van € 101.500.   

7. Rechtszaak Liander tegen aanslag precarcio op electriciteitskabels

Omschrijving

Terugbetaling ontvangen precariobelasting

Impact

PM

Liander N.V. meent dat het op basis een schriftelijke aansluiting en - transportovereenkomst tot de aansluiting op en het transport van elektriciteit aan de gemeente vrijstelling zou hebben op precariobelasting. De gemeente voert hiertegen verweer en meent dat van vrijstelling van precariobelasting op netwerken geen sprake is.

8. Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk

Omschrijving

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk

Impact

Hoog

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Het risico is berekend door 10% van de lasten sociaal domein als structureel risico te beschouwen.

9. Explosievenopsporing

Omschrijving

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -ruiming.

Impact

Midden

Het berekende risico is € 150.000.

10. Risico's laag en onbekend

Omschrijving

Conform de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)