Jaarrekening 2018

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling. In 2018 worden naast voortzetting van de uitvoering van diverse projecten, onder meer gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad in de komende jaren, ingezet op verdere professionalisering van de afdeling Dienstverlening/Vergunningen en het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Ruimtelijke Ordening
Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is voor ons van groot belang. Wonen in Bloemendaal is aantrekkelijk en moet dat blijven. De Structuurvisie is daarvoor het ruimtelijk kader. (Zie ook de paragraaf Grondbeleid.)

Beleid en bestemmingsplannen
Wij leggen ons concrete beleid vast in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie en in bestemmingsplannen. Bloemendaal heeft 7 recente bestemmingsplannen: voor elk van de 5  kernen, voor het landelijk gebied en voor Bloemendaal aan Zee.
Het vertalen van  nieuwe landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid is ook een doel van dit programma. Met het oog daarop werken we aan het voorbereidingstraject om te komen tot implementatie van de Omgevingswet.

Wonen
Sociale woningvoorraad wordt in 2018 op peil gehouden. In 2018-2022 streven we ernaar om de regionale taakstelling voor woningbouw te realiseren.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Als gemeente werken we aan de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deze variëren van kleine projecten met een beperkte opgave tot grote projecten met een grotere impact voor de gemeente. De projecten waarvan we eigenaar zijn van de grond, zijn beschreven in de paragraaf grondbeleid. Voor de projecten waar we als gemeente geen eigenaar zijn, geldt dat alle kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Voor deze ontwikkelingen worden door de gemeenteraad Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen, Stedenbouwkundige Plannen en Bestemmingsplannen vastgesteld.

ga terug