Jaarrekening 2018

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Begroting 2018

Begr. na wijziging 2018

Rekening 2018

Verschil Rek./Begr. 2018

 Lasten

-1.638

-1.891

-1.499

391

 Baten

1.064

1.064

1.377

313

 Resultaat voor reservering

-575

-827

-123

704

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-575

-827

-123

704

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2018

Begr. na wijziging 2018

Rekening 2018

Verschil Rek./Begr. 2018

 8.1

 Ruimtelijke ordening

-621

-803

-618

185

 8.2

 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

-40

-35

5

 8.3

 Wonen en bouwen

46

16

530

514

 Totaal

-575

-827

-123

704

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

 -/- = nadeel

801. Ruimtelijke ordening

Lagere personele lasten ruimtelijke ordening.

22.000

Lagere lasten bestemmingsplannen.

54.000

Lagere lasten project Vitaal Vogelenzang. Dit bedrag is overgeheveld van 2018 naar 2019.

70.000

Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. GGZ Ingeest).

39.000

802. Grondexploitatie

Geen bijzonderheden.

0

803. Wonen en bouwen

Lagere personele lasten wonen en bouwen.

159.000

Lagere lasten implementatie Omgevingswet. Dit bedrag is overgeheveld van 2018 naar 2019.

98.000

Lagere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen.

-154.000

Verantwoording verstrekte bijdragen t.b.v. startersleningen.

400.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

11.000

Totaal

514.000

Totaal programma 8

704.000